afbeelding van Peter
Peter Ondernemer

The Lagom Group

Werken met talenten met een hoog IQ aan het oplossen van complexe vraagstukken. Onze impact is het bereiken van een groei naar zinvol werk.

The Lagom Group

The Lagom Group, kortweg LAGOM, werkt in groepsverband met talenten uit het hoogbegaafd en/of hoog functionerend autisme spectrum. Zij werken aan het oplossen van complexe vraagstukken uit de markt. LAGOM wil voor deze talenten een eigen werkplek creëren waar ze hun unieke denkkracht en creativiteit kunnen ontplooien, waar ze zichzelf kunnen zijn en elkaar ondersteunen in een gezamenlijk groei naar zinvol werk en leven in plaats van thuis zitten.

LAGOM is tot stand gekomen op initiatief van Gijs van der Zande. In het verloop van de voor­bereidende fase hebben Peter van der Zande en Rudy Hoeboer zich aangesloten. LAGOM bevindt zich in de startupfase en heeft zich nog niet vastgelegd in een juridische rechtsvorm. Reden hiervoor ligt in het feit dat de uiteindelijke rechtsvorm zo goed mogelijk moet passen bij het uit te voeren concept en waarbij juist de positie van de doelgroep optimaal is gegarandeerd. Hiertoe wordt juridisch als fiscaal advies ingewonnen.

In de initiële fase vanaf oktober 2017 heeft LAGOM het concept uitgewerkt en getoetst in de markt en bij de doelgroep(en). Op dit moment zijn de activiteiten erop gericht om in Twente een pilot te starten, waarbij het concept in de praktijk wordt getoetst en daar waar nodig bijgesteld. Bij aanvang van de pilot zal ook de onderneming geformaliseerd worden.

Ter voorbereiding van de pilot zijn diverse partijen benaderd, zoals gemeenten, UWV, onderwijs­instituten en dergelijke. Daarnaast worden een aantal initiële opdrachtgevers gezocht, die bereidt zijn om bestaande problemen dan wel uitdagingen voor te leggen. Inmiddels hebben twee Twentse opdrachtgevers zich hiertoe al bereidt verklaart. Momenteel vindt ook de werving en selectie van de facilitators plaats, waarbij wij vooral kijken in de kaartenbakken van het UWV en de sociale diensten.

De grootste uitdaging voor LAGOM ligt in het verkrijgen van volwaardig betaalde opdrachten vanuit de markt. Daarnaast is het testen van de aannames in het concept van essentieel belang, waardoor een werkende eenheid gecreëerd wordt. LAGOM’s manier van werken is uniek binnen de huidige Europese initiatieven rondom deze doelgroep.

In de opstartfase van LAGOM bestaat vooralsnog geen financieringsbehoefte. Naar verwachting zal deze zich wel voordoen zodra het concept zich bewezen heeft en verder toegepast kan worden binnen de Nederlandse markt. Daarnaast staat LAGOM open voor advies en deskundigheid op het gebied van sociaal ondernemen.

LAGOM heeft de ambitie om binnen vijf jaar op alle locaties waar zich een universiteit en/of HBO-instelling in Nederland bevindt één of meerdere actieve groep(en)  te hebben. De groepen bestrijken gezamenlijk dan ook een breed kennisveld en kunnen onderling elkaar daarin versterken.

LAGOM  streeft naar een maatschappelijke impact, waarbij diegene die binnen de gedefinieerde doelgroep valt en thuis zit, weer een toekomstperspectief krijgt. De doelgroep waarover wij spreken bedraagt circa 128.500 talenten. Het ontsluiten van hun denkkracht en creativiteit kan voor overheden, bedrijfsleven en andere organisaties een welkome aanvulling zijn om complexe vraagstukken en uitdagingen te beantwoorden. En dit zonder de noodzakelijke aanpassingen en het kennisvergaren binnen de eigen organisatie. Een bijkomend effect is de maatschappelijke impact op de directe omgeving van het talent en de kosten die de maatschappij nu maakt. Maar de allerbelangrijkste impact is het talent weer mens te laten zijn in onze maatschappij.

                                                                      Te midden van een moeilijkheid ligt de mogelijkheid

                                                                                                                                 Albert Einstein

Nadere aanvullende toelichting:

LAGOM is een sociale onderneming dat een bedrijfsconcept ontwikkeld heeft om een deel van de groep mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of hoogbegaafdheid is met een IQ van 130 en hoger, aan een baan wil helpen.

Voor LAGOM staat ‘Lagom’ voor een manier van leven die harmonie bevordert. Het draait om eerlijkheid, gematigdheid en tevreden zijn met wat je hebt in het leven. Het gaat niet om te veel of te weinig van iets hebben, maar om een algeheel gevoel van voldoening en erkenning. ‘Lagom’ is het Zweedse begrip hiervoor.

Waarom

Nederland kent naar schatting 385.000 mensen ouder dan 20 jaar met een IQ dat hoger is dan 130. Op dit moment zit in Nederland een derde uit deze groep thuis op de bank. Daarnaast werkt uit de totale groep ongeveer een derde deel ver onder zijn/haar intelligentieniveau (Emans, B., Visscher, E., & Nauta, N. (2017). Rapport van het onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen zonder werk. Heel slim en toch zonder werk. Hoe kan dat? Delft: Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen.

Binnen beide groepen heeft een deel van de personen ook de diagnose ASS.

De groep van circa 128.500 mensen, die thuis zit, kampt veel met problematiek op gebied van verslaving, eenzaamheid, gedachten aan zelfdoding en is daarmee zeer afhankelijk van hun directe omgeving en de zorgverlening. De andere groep kent een hoge mate van uitval als gevolg van burn-out/bore-out, conflicten met management/werkvloer en pesten.

Drijfveer

LAGOM vindt de positie van vele individuen uit onze doelgroep onacceptabel en vindt het ook zonde dat het potentieel aan denkkracht niet gebruikt wordt om bij te dragen aan onze maatschappij.  LAGOM wil daarom voor een selectie van deze talenten een eigen plek creëren waar ze herkenning ervaren, zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen ondersteunen in een gezamenlijk groei naar zinvol werk en leven. Werk dat stabiliteit en zingeving geeft in het leven van het talent en daarnaast nut heeft voor de maatschappij.

Wat 

Door gebruik te maken van het denkvermogen en het anders denken wil LAGOM originele en innovatieve oplossingen voor hardnekkige en/of complexe problemen leveren. Hierbij worden methodieken gehanteerd waardoor de opdrachtgever gedurende het proces op beslissingsmomenten inzicht en invloed krijgt in de resultaten en oplossingsrichtingen. Daarnaast geven de methodieken ook inzicht in de (werk)belastbaarheid van de individu en de groep als geheel.

Innovatieve karakter

Het innovatieve karakter van het concept schuilt in een aantal aspecten:

Samen in groep

Samenwerken in een groep die bestaat uit mensen die elkaars omstandigheden begrijpen, kunnen invoelen en hun ‘zijn’ als normaal accepteren. Zij kunnen hun gedachten en bevindingen delen op een denkniveau van gelijken en hoeven daarmee zich minder te conformeren met de ‘normale’ wereld.

Uit deskresearch is gebleken dat een dergelijke aanpak door middel van het samenvoegen in groepen in plaats van het individuele plaatsen in een werksituatie uniek is. Momenteel worden er binnen het onderwijs al wel enige sporadische initiatieven ontplooid waarbij groepsvorming als uitganspunt genomen wordt. Een voorbeeld daarvan is ElanBreeduit te Bussum, een Voortgezet Speciaal Onderwijs school voor leerlingen met ASS op havo/vwo niveau.

De meeste initiatieven richting werk voor deze specifieke groep zijn met name gericht op de individu. Veelal daarbij met probleemgerichte interventies en vaak gebaseerd op een eenzijdig beeld over ASS en hoogbegaafdheid. Daarbij wordt de voorbestemde werkomgeving  ook geconfronteerd met noodzakelijke voorwaardelijke aanpassingen en maatregelen die genomen moeten worden. Opvallend is dat daarbij met name de aandacht is gevestigd op de doelgroep met een lager IQ. Vaak resulteert dit in repetitieve en hoge concentratie verlangde werkzaamheden. Juist die werkzaamheden waarbij de doelgroep IQ 130 of hoger na een korte duur zal afhaken. Ook het op voorhand indelen naar ICT gerelateerde functies als optimaal passend wordt door de doelgroep zelf als beklemmend ervaren. Ook zij hebben interesses, kennis en vaardigheden op andere gebieden zoals taal, juridisch, econometrie, chemie en dergelijke.

Drie pijlers

Het werkconcept van LAGOM rust op drie pijlers: betaalde opdrachten, verkennen en ontwikkelen eigen ideeën en ondersteuning sociale interactie. Deze wijze van aanpak beantwoord volgens LAGOM de behoefte die algemeen binnen de doelgroep leeft. Er zal sprake zijn van een mate van vrijheid met een eigen verantwoordelijkheid. Men zal zich kunnen ontwikkelen op diverse terreinen, waarbij ook aandacht is voor de ontwikkeling van sociale contacten en interacties.

LAGOM waakt daarbij dat zij tot een vorm van dagbesteding verwordt. Het zal een commercieel bedrijf zijn, waarbij de economische doelstellingen en randvoorwaarden continue nagestreefd zullen worden.

Methodieken

LAGOM zal een aantal methodieken hanteren die ondersteunen bij het gestructureerd en gedocumenteerd doorlopen van de processen. Tevens wordt daarbij inzicht verkregen in het werkvermogen van de individu en de groep als geheel. En tot slot verkrijgt ook de opdrachtgever op door middel van de methodieken een helder inzicht in de voortgang en resultaten tijdens de voortgang van de opdracht.

Samenhang met ‘Mens en samenleving’

De wijze waarop LAGOM in de markt wil acteren gaat uit van een aantal uitgangspunten. Wij streven naar marktconforme beloning (eerlijke vergoeding) aangezien de te verwachte resultaten van een dusdanig niveau zullen zijn dat er geen onderscheid bestaat ten opzichte van andere marktpartijen. Wij streven er dus ook naar om de uitkeringssituaties van de medewerkers te beëindigen en om te zetten naar een marktconform salaris (leefbaar loon).

Middels het samenwerken in groepen en het sociale interactie programma dat LAGOM zal aanbieden verwachten wij ook dat er meer sociale cohesie zal ontstaan. Als gevolg van verbeterde sociale verbindingen zal dit een positief effect hebben op de ontwikkelingen van de betrokken individu, maar ook van invloed zijn op zijn directe leefomgeving.

LAGOM stelt zich op het standpunt dat het niet wenselijk is dat mensen uit onze doelgroep en de zorg daarom heen hun focus op de problematiek houden, terwijl - ondanks ontstane persoonlijke situaties - een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven mogelijk is. LAGOM is ervan overtuigd dat op basis van de talenten en kwaliteiten van de individu en het acteren in een groep met lotgenoten zij het vermogen hebben zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

De resultaten van uitgevoerde opdrachten en eigen ideeën zullen naar onze overtuiging leiden tot vele innovaties binnen de zorg, het onderwijs en daarbuiten. Op dit moment zijn al de eerste gesprekken gaande om het LAGOM-concept ook op de duur in te zetten ten aanzien van de drop-out problematiek binnen het HBO en Universitair onderwijs.

afbeelding van Peter
Peter Ondernemer

Peter van der Zande (58jr, Winterswijk | Zoetermeer). Eén van de drie initiatiefnemers van The Lagom Group. Ik ben een ervaren ondernemer, met meer dan 30 jaar ervaring in (inter)nationale sales en projecten, en daarbij het aansturen van eigen ondernemingen. In mijn brede werkervaring zit een belangrijke rode draad; het ontwikkelen van medewerkers en het opbouwen van een onderneming. In vind het een grote uitdaging om de juiste combinatie van personen en organisaties te verbinden, aan te sturen, te coachen en te faciliteren. Ik ben analytisch, creatief en pragmatisch en daardoor in staat om planmatig de vertaalslag te maken naar de behoeften van de klant en de markt. Ik hou van complexe projecten, organiseren, coachen en netwerken. Ik denk in kansen en mogelijkheden en ga graag uitdagingen aan; op deze manier blijf ik scherp en alert. Overigens voel ik mijzelf niet te oud om nog nieuwe ervaringen op te doen.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Mens en samenleving

Alle 352 projecten