afbeelding van Werner
Werner Ondernemer

Hoe maken we mijnbouw milieuvriendelijker?

Ons project bestaat uit het maken van een plan voor internationale wetgeving om mijnbouwschade te voorkomen en/of te saneren.

Bij de inkoop van grondstoffen (in dit geval metalen) in de EU wordt niet gekeken naar de milieueffecten en gevolgen voor de lokale bevolking in de landen waar de grondstoffen gedelfd worden. De mijnbouw is alleen gebonden aan de vaak gebrekkige en aan corruptie onderhevige milieuwetgeving (en handhaving) in de betreffende landen. Daardoor komen jaarlijks miljoenen kubieke meters met cyaniden, arseen, zuren, kwik en andere (zware) metalen vervuild water en modder in de natuur en landbouwgebieden terecht. De betreffende mijnen kunnen nauwelijks voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Onze missie is tweeledig: 1. Het publiek en de wetgevers (o.a. in Brussel) uitvoerig informeren over de gevolgen van de inkoop van grondstoffen met enorme schadelijke effecten op lokale bevolking, natuur en milieu. Dit moet leiden tot voorwaarden (bijvoorbeeld een keurmerk) bij inkoop (zoals bij kinderarbeid) en tot nieuwe internationale wetgeving. 2. Het indienen van voorstellen van eisen waaraan de opslag van tailings moet voldoen en de te ondernemen verplichte acties als een dam, die de tailings moet isoleren, doorbreekt. Onderdeel daarvan is het saneren van verontreinigde bodems en wateren.

Als voormalig exploratie geoloog voor Anglo American Corporation in Zuid Afrika en met ruim 20 jaar ervaring in bodemsaneringstechnieken in Nederland is het moeilijk te begrijpen, dat in Nederland elke na 1987 veroorzaakte bodemverontreiniging geheel ongedaan gemaakt moet worden (op basis van de Wet bodembescherming), terwijl in het buitenland (ook Nederlandse) bedrijven de bodem op grote schaal kunnen verontreinigen zonder dat zij verplicht kunnen worden de bodem of oppervlaktewater te saneren. Ik ben bezig om met andere promotiestudenten promotieonderzoek te doen naar uniforme saneringsmethoden voor de aanpak van grootschalige bodemverontreinigingen veroorzaakt door de mijnbouw. Parallel aan het onderzoek naar deze saneringsmethoden is onderzoek nodig naar wat er in de internationale wetgeving veranderd moet worden om mijnbouwbedrijven te dwingen dergelijke bodemverontreinigingen te voorkomen en waar deze toch voorkomen, deze te saneren. Vandaag 8 september 2016 is het nieuws binnengekomen dat bij de grootste nikkelmijn ter wereld in Norilsk (Rusland) veel proceswater de Daldykan rivier vervuild heeft en de rivier rood kleurt. Dit is een van de tientallen ernstige calamiteiten, die jaarlijks over de hele wereld plaatsvinden.

Ons onderzoek naar effectieve saneringsmethoden en internationale wetgeving is een grote missie, die nog in de kinderschoenen staat. We kunnen de hulp van de ASN Bank hier goed gebruiken. We hebben publiciteit nodig om aandacht voor dit onderzoek te krijgen en om ons onderzoeksteam te kunnen uitbreiden met deskundigen op het gebied van bodemsanering, mijnbouwkundigen die bekend zijn met de ertsveredelingstechnieken en deskundigen op het gebied van internationale wetgeving, beleid en politiek. Behalve publiciteit is financiële steun voor dit onderzoek nodig om de reiskosten te dekken, die nodig zijn om contacten te leggen en te onderhouden met de benodigde deskundigen in dit project. Mogelijk worden ook kosten gemaakt als gevolg van inkomstenderving bij deelnemers van dit project als zij tijd besteden aan onderzoek. Ook is advies van de ASN Bank voor de uitvoering van dit project welkom.

Ons plan van aanpak is als volgt, maar kan gedurende de uitvoering van het project waar nodig aangepast worden. 1. Ons onderzoeksteam uitbreiden met deskundigen op het gebied van erts extractie technieken, bodemsaneringstechnieken en internationale wetgeving op het gebied van mijnbouw in landen waar de regelgeving ter bescherming van milieu en bevolking tekort schiet. 2. Een voorstel voor promotie-onderzoek indienen bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (saneringstechnieken) 3. Een voorstel voor promotie-onderzoek indienen bij WOTRO voor onderzoek naar aanpassing van internationale wetgeving ter voorkoming van mijnbouwschade en waar deze heeft plaatsgevonden deze te schade te herstellen. De huidige regelgeving is te vrijblijvend. 4. Aangeven op welke wijze de resultaten van de onderzoeken in de politiek geïntroduceerd kunnen worden, zodat deze een reële kans hebben geïmplementeerd te worden in wet- en regelgeving.

afbeelding van Werner
Werner Ondernemer

Na 5 jaar als exploratie-geoloog gewerkt te hebben in Zuidelijk Afrika ben ik in Nederland gaan specialiseren in het saneren van verontreinigde bodems. Parallel daaraan heb ik mij professioneel en als vrijwilliger verdiept in de schade veroorzaakt door de mijnbouw aan natuur en lokale bevolking. In mijn vrije tijd zet ik mij in voor natuur- en milieuverenigingen, sport en niet in de laatste plaats voor mijn gezin.

Update

Deze ondernemer heeft nog geen update geplaatst.

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

Reacties (1)

Meepraten? Login

afbeelding van Werner
Het is erg dat het zover heeft kunnen komen, maar nog erger als we er niets aan doen. Ik hoop dat er veel volgers zullen komen op mijn laatste tweet!
PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 556 projecten