afbeelding van Arnoud
Arnoud Ondernemer

#hetbosvandetoekomst

Zorg 5jaar voor een kurkeikje zodat dit een sterke boom wordt welke in de volle grond goed gaat gedijen & de toekomst voorziet van meer kurk

De missie is tweeledig: Vraag naar kurk vergroten & zorgen dat er aan die toenemende vraag naar kurk kan worden voldaan door een vergroot aanbod in de toekomst. ........................................................................................................................................................................................................................................ Meer vraag naar tomaten? --> zet dan het opvolgende jaar meer tomatenplanten! Meer vraag naar kurk? --> zorg dan dat je in elk geval een jaar of 40 geleden was begonnen met het plaatsen van meer kurkeiken. Er gaat een lange periode voorbij voordat kurk werkelijk als materiaal beschikbaar is en dat is de reden dat er direct bij de oprichting van 'Pro Suber' is gestart met de grootste uitdaging: het aanbod van kurk vergroten door #hetbosvandetoekomst. ........................................................................................................................................................................................................................................ De kurkbossen zijn een natuurlijke barrière tegen de woestijn welke de erosie van de bodem helpen tegen ten gaan. Hiernaast heeft de kurkeik ook een economische waarde door de kurk te oogsten welke het mogelijk maakt dat er een lokale economie op het gebied van kurk kan worden ingericht. Een kurkeik welke op een verantwoorde manier geoogst wordt neemt meer CO2 op dan een kurkeik welke niet van de kurk bast wordt ontdaan. De bossen zijn de habitat voor vele vogelsoorten en de bedreigde Iberische Lynx. Verder is deze boom binnen in het grootste kurkproducerende land, Portugal, een beschermde boom welke niet mag worden gekapt en zelfs voor het snoeien om de boom in goede vorm en conditie te houden, is toestemming nodig. Voor de toekomstige locatie-keuze van #hetbosvandetoekomst is de bescherming van deze boom een vanzelfsprekende randvoorwaarde. ........................................................................................................................................................................................................................................ Als we kijken naar de toekomst zijn de verwachtingen dat de wereldbevolking naar 9miljard mensen zal gaan tegen 2050. Mensen die willen eten / drinken / wonen / leren / werken en leven. Om te zorgen dat er richting 2050 voldoende onderdak zal zijn betekend dat er grondstoffen / bouw materialen nodig zijn om dit te realiseren. Hierbij zullen we onszelf niet afhankelijk moeten houden van fossiele en uitputbare grondstoffen maar inzetten op hernieuwbare en biobased materialen, waaronder (geëxpandeerde) kurk. Als er dus wordt ingezet op onder meer kurk i.c.m. het in stand houden èn vergroten van de kurkbossen kan er worden gezorgd dat kurk ook voor de toekomstige generaties 'voldoende' beschikbaar is en kan worden toegepast waarbij er een oplossing is binnen het thema wonen en werken met het oog op leven omdat we niet aan het ontbossen zijn om aan onze vraag voor materialen te voldoen maar aan het bebossen.

"Een kleine intro rondom kurk" Kurk is de bast van de 'Quercus Suber' (kurkeik) en kan bij een volwassen exemplaar in een verantwoorde cyclus van 9-11 jaar van de boom worden gehaald zonder dat de boom hoeft te worden gekapt. Juist door het eken van de boom neemt deze in de volgende groei-jaren meer CO2 op dan wanneer de kurken-bast niet van de boom wordt gehaald. Alleen al deze gedachte is een interessante welke het gebruik van kurk zou moeten aanjagen! Maar er zijn meerdere belangen want een Montado (kurkeikenbos) is een; natuurlijke barrière tegen woestijnvorming & bodemerosie, lokaal ingerichte economie, habitat Iberische Lynx en vele vogelsoorten. De eerste oogst van de kurkeik vindt plaats in het 23e-25e levensjaar van de boom en levert de zogeheten Virgin Cork, een relatief lage opbrengst welke in verhouding staat met de omtrek van de stam. Naar mate de boom in leeftijd toeneemt neemt ook de te oogsten kurk toe. ........................................................................................................................................................................................................................................ De 2-ledige missie; vergroten van de vraag naar kurk en zorgen voor een vergroot aanbod van dit materiaal. -Vraag naar kurk vergroten Zorgen dat we niet als doel nemen om energie-neutraal (energieNUL-) woningen te bouwen maar inzetten op C02-neutraal bouwen, wonen & slopen; dus kijkend naar de gehele levensduur van het gebouw incl stichting in gebruiksname en sloop. Dit met de overtuiging dat het CO2-neutraal bouwen o.m. kan door de biobased- en hernieuwbare materialen te gebruiken. Binnen deze biobased en hernieuwbare materialen wil ik zorgen dat de oorsprong en eigenschappen van kurk voor een ieder bekend zijn. Dit tezamen met het aandragen van toepassingsmogelijkheden van (geëxpandeerde) kurk zullen er mede voor zorgen dat de vraag naar dit mooie materiaal gaat toenemen. -Aanbod van kurk vergroten Nu beginnen met het toekomstige kurkeikenbos door kurkeikjes voor 5 jaar te laten verzorgen in Nederland waarna deze naar een plek gaan waar de kurkeik in de volle grond goed zal groeien en de toekomstige generaties van meer kurk kan voorzien / dan wel de voordelen van de kurkeik. Voor het weer beschikbaar stellen van het kurkeikje krijgt de participant 2 jonge kurkeikjes retour om ook deze weer de komende jaren te verzorgen als nieuwe aanwas voor #hetbosvandetoekomst. Er gaat een lange periode overheen voordat kurk werkelijk als materiaal beschikbaar is en dat is de reden dat er is direct is gestart met de grootste uitdaging: samen het aanbod van kurk vergroten onder het mom van #hetbosvandetoekomst

-enthousiaste mensen en partijen welke 5 jaar lang één (of meerdere) kurkeik(en) kan grootbrengen -regionale plekken waar de voorhanden kurkeiken kunnen staan zodat deze regionaal kan worden opgehaald om transporten en te maken kilometers zo goed als mogelijk in te richten. Deze regionale ophaallocaties kunnen over 5 jaar ook dienen als inzamelpunt/omwisselpunt voor de kurkeiken. -Toekomstige locatie(s) (binnen termijn van 5 jaar) waar de kurkeik als onderdeel van een gezond bos in de volle grond kan worden gezet. Voorwaarde zal zijn dat wanneer de kurkeik wordt geplant deze niet gekapt zal worden en voor de gehele levensduur van de boom zal blijven staan op die plek. Er wordt gezocht naar locaties waar de kurkeik het best tot het recht zal komen qua natuurlijke barrière tegen de woestijnvorming, kurkproductie welke een (nieuwe) lokale economie geeft, herberging diersoorten, experimenteren en voortijdig aanplanten met het oog op verschuivende klimaat, m.a.w. ook in bijvoorbeeld Nederland zorgen dat de kurkeik wordt aangeplant omdat het zou kunnen dat het over 100 jaar wèl mogelijk is om de kurkeik op een verantwoorde manier te oogsten. -Kennis en kunde rondom communicatie en het maken van een goede toegankelijke site welke de mensen op de hoogte houdt van de vorderingen rondom #hetbosvandetoekomst. -Kennis en kunde rondom de kurkeik en hoe een gezond kurkeikenbos eruit zal zien (geen monocultuur, wel permacultuur) -Juridische en boekhoudkundige kennis en kunde hoe #hetbosvandetoekomst het beste bedrijfsmatig in te richten en onder te brengen. Stichting/Social Enterprise? Dit om te zorgen dat het losgekoppeld is van Pro Suber en daarmee zelfstandig opereert en maximale impact kan maken met de beschikbare middelen. Bedoeling is om een rendement te geven aan participanten welke financieel bijdragen aan projecten. Dit met het oog dat de keuze voor kurkeikenbos ook een economische waarde heeft en zelfstandig zal bestaan met een gezond rendement binnen de nieuwe economie. #hetbosvandetoekomst wordt daarmee een 'organistie/project' welke een goed doel nastreeft i.p.v. een goededoelenorganisatie. -Juridische kennis en kunde nationaal en internationaal. Dit om te ondersteunen bij het maken van goede en standhoudende afspraken rondom het verwezenlijken van nieuwe kurkeikenbossen. Het moeten namelijk levensoverstijgende afspraken zijn die ook stand zullen houden over bv 200 jaar. -Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, branchevereniging en politiek welke het mogelijk maken om ruim onderzoek te doen naar kurk en de kurkeik. Daarbij ook zorgen dat resultaten gedeeld worden en zoveel mogelijk 'open-source' beschikbaar zijn.

-de 1e 200 kurkeiken voor #hetbosvandetoekomst verspreiden onder huidige laagdrempelige voorwaarden. -zorgen dat de nog 1200 momenteel voorhanden kurkeiken ondergebracht worden bij de ophaallocaties -#hetbosvandetoekomst een eigen website geven -#hetbosvandetoekomst een eigen identiteit geven en daarbij de eerste mogelijke toekomstige locatie(s) -Crowdfunden met een rendementsvoorstel voor de participanten om toekomstige kurkeikbossen te realiseren en te onderhouden. Met de opbrengst van de kurk het rendement uitkeren aan participanten en inbedden dat met overige baten wordt gezorgd dat er meer kurkeikenbos wordt gerealiseerd dan wel ten goede komt aan het thema in lijn van de kurk en dit initiatief. Voor dit initiatief wordt er gezocht naar langetermijn participanten welke er niet op uit zijn om snelle en hoge financiële winst te pakken. -1e mogelijke locatie in Portugal is al in beeld (totaal 65ha. waarvan 45ha. al financieel is afgedekt en er dus nu wordt bekeken hoe de resteren 20ha. kan worden aangewend) Er wordt gekeken of en hoe dit een 1e locatie kan gaan worden voor #hetbosvandetoekomst, Veel potentie omdat er al een 6000 kurkproducerende kurkeiken op dit gebied aanwezig zijn en daarmee al rendement geeft! -kijken hoe er met de voorhanden kurkeiken een crowdfunding kan worden opgezet om de eerste locatie voor #hetbosvandetoekomst te verwezenlijken en daarbij duidelijk te hebben waar de kurkeik welke ze te verzorgen krijgen over 5 jaar in de volle grond gaat!

afbeelding van Arnoud
Arnoud Ondernemer

Vanuit Pro Suber zet ik me in om de Nederlandse markt te informeren rondom de toepassingsmogelijkheden van (geëxpandeerde) kurk, het verspreiden van kurkeikjes onder het mom van #hetbosvandetoekomst, opzetten van kurkinzameling en upcycling kurk naar nieuwe producten en alle aanverwante leuke ontwikkelingen welke met de kurk/kurkeik te maken hebben. Pro Suber (vrij vertaald vanuit het Latijn; voor de kurk) heeft als doel om kurk als (isolatie)materiaal te promoten en daarmee de vraag naar kurk te vergroten. Vanuit de beredenering dat er door een verhoogde vraag naar kurk meer kurkeiken nodig zijn in de toekomst is een van de doelstellingen van ‘Pro Suber’ om daadwerkelijk meer kurkeiken te plaatsen welke ons in de komende generaties van dit goede materiaal met veelzijdige eigenschappen en toepassingsmogelijkheden kan voorzien. Dit gebeurd onder het mom van #hetbosvandetoekomst.

Update

http://www.prosuber.com/populatie-iberische-lynx-toegenomen/

Steun dit project

Geïnspireerd en wil je de ondernemer(s) verder helpen? Dat kan op verschillende manieren.

Nieuwsgierig geworden?

Lees alles over ons project op de website

Ga naar website

Volg ons op social

PROJECTEN

Meer projecten in Natuur en milieu

Alle 596 projecten