Actievoorwaarden 'Detox je tuin, straat of balkon-programma' 

Algemeen  

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Detox je tuin, straat of balkon’ die wordt georganiseerd door ASN Bank, gevestigd en kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 153, 2509 AM Den Haag, Postbus 93514. ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. KvK Midden Nederland 16062338.  

1.2 De actie start op dinsdag 17 mei 2022 en houdt in dat men een gratis ASN BioBrigade Zadenmix kan aanvragen (zolang de voorraad strekt) en zich daarmee automatisch aanmeldt voor het ontvangen van drie e-mails in juni 2022, juli 2022 en augustus 2022. In deze mails staan tips en tricks over natuurlijk tuinieren en we vragen naar de resultaten van de zadenmix. Na afloop van de actie ontvang je geen verdere e-mails van ons. 

1.3 Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.  

Deelname  

2.1 ASN Bank is ten alle tijden gerechtigd om geen ASN BioBrigade Zadenmix toe te kennen wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen of de wet (hebben) overtreden.  

Speelwijze  

3.1 Deelname aan de Actie gaat als volgt: zolang de voorraad strekt kan men via www.voordewereldvanmorgen.nlgratis een ASN BioBrigade Zadenmix aanvragen en deelnemen aan het programma 'Detox je tuin, straat of balkon'.   

3.2 Er is een gelimiteerde voorraad van 10.000 stuks ASN BioBrigade Zadenmix beschikbaar voor deze Actie. Op = op.   

3.3 Per woonadres wordt één gratis ASN BioBrigade Zadenmix verstrekt. Het is niet toegestaan om meerdere ASN Biobrigade Zadenmix aan te vragen.   

3.4 De ASN BioBrigade Zadenmix kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor contanten. 
 

Persoonsgegevens  

4.1 Om mee te doen aan de Actie, wordt gevraagd om je NAW-gegevens en e-mailadres. Je garandeert dat de door jou verstrekte gegevens correct zijn ingevuld.  

4.2 Het door de deelnemer opgegeven naam, adres en e-mailadres wordt opgenomen in een gegevensbestand. Het woonadres zal gebruikt worden om de ASN BioBrigade Zadenmix toe te sturen. Het e-mailadres zal gebruikt worden voor het toesturen van drie e-mails (juni 2022, juli 2022, augustus 2022) met daarin artikelen en tips over biodiversiteit, het detoxen van je tuin of balkon, vergroenen van je straat of wijk en andersoortige content rondom tuinieren. In deze mails zal tevens worden gevraagd naar zichtbare waarnemingen naar aanleiding van het zaaien van de ASN BioBrigade Zadenmix. Door het aanvragen van de ASN BioBrigade Zadenmix ga je ermee akkoord dat jouw e-mailadres in het bestand wordt opgenomen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven doeleinden. Na afloop van de actie ontvang je geen verdere e-mails van ons. 

Wilt u meer weten over hoe ASN Bank omgaat met privacy? Kijk dan op www.asnbank.nl/privacy voor ons privacy- en cookiereglement.  


Aansprakelijkheid  

5.1 ASN Bank (handelsnaam van de Volksbank) is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) de ASN BioBrigade Zadenmix en staat niet garant voor het resultaat.  

5.2 ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen. Ook niet voor storingen waardoor het niet mogelijk is om aan de Actie deel te nemen.  

5.3 ASN Bank is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. ASN Bank is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de ontvangen ASN BioBrigade Zadenmix.  

5.4 ASN Bank is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheid van PostNL of andere post- en koeriersbedrijven waardoor je de  ASN BioBrigade Zadenmix niet (op tijd) ontvangt. Bij fouten en nalatigheid zijn inbegrepen: vertraging, staking, beschadiging of verlies.  

5.5 ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.  

5.6 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van ASN Bank gelden eveneens voor door ASN Bank ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.  

5.7 Deelnemer vrijwaart ASN Bank van alle aanspraken van derden die verband houden met diens deelname aan deze Actie.  

5.8 ASN Bank handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.   

Vragen, opmerkingen of klachten  

6.1 Klachten over deze Actie of de actievoorwaarden kunnen worden ingediend bij ASN Bank via de klachtenprocedure op www.asnbank.nl.      

Overig  

7.1 Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via www.voordewereldvanmorgen.nl/algemene-voorwaarden.   

7.2 Op de Actie en de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

Versie mei 2022