Actievoorwaarden smaaktest duurzame koffie 

 • De actie houdt in dat iedereen van 18 jaar en ouder die uiterlijk 4 mei 2021 het aanmeldformulier geheel invult en zijn/haar e-mailadres achterlaat en voldoet aan de criteria voor deelname aan de smaaktest zoals in het aanmeldformulier beschreven, in aanmerking komt om geselecteerd te worden voor deelname aan de smaaktest duurzame koffie en hiervoor een koffiepakket krijgt thuisgestuurd ter waarde van maximaal € 41,55.
 • Mocht de deelnemer jonger dan 18 jaar zijn, is het noodzakelijk dat toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige voor deelname aan de actie. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt om contact op te nemen met de geselecteerde deelnemers. Personen die niet geselecteerd worden, krijgen geen bericht.
 • ASN Bank kiest 3 deelnemers voor deelname aan de smaaktest duurzame koffie. Deze deelnemers krijgen ieder een koffiepakket met 3 pakken koffie thuisgestuurd met een maximale waarde van € 41,55.
 • De totale waarde van de koffiepakketten bij elkaar opgeteld bedraagt € 124,65.    
 • De selectie geschiedt op onpartijdige wijze. Uit alle inschrijvingen die voldoen aan de criteria voor deelname selecteert drie deelnemers door middels van loting. De loting vindt plaats op woensdag 5 mei 2022.
 • De geselecteerde deelnemers worden uiterlijk woensdag 5 mei 2022 per e-mail op de hoogte gesteld. Ze ontvangen het koffiepakket voor deelname vervolgens binnen één week.
 • Medewerkers van de Volksbank zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 • Over de selectie van de deelnemers uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 • Het koffiepakket kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld. 
 • ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen. 
 • Door deelneming aan deze actie aanvaardt men deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn beschikbaar via www.voordewereldvanmorgen.nl/actievoorwaarden. 
 • ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen, hieronder mede begrepen storingen als gevolg waarvan de vereiste ingevulde vragenlijst van deelnemers niet tijdig binnen zouden zijn.
 • ASN Bank is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). 
 • ASN Bank is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel dat voortvloeit uit eventuele gebreken van de koffie of als gevolg van verkeerd gebruik van de koffie. ASN Bank verleent geen garanties op het door haar verstrekte koffiepakket.
 • De voorgaande 3 voorwaarden gelden alleen voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van ASN Bank en/of zijn feitelijk leidinggevenden.
 • ASN Bank handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. 
 • Deze voorwaarden worden tijdens de looptijd van deze actie niet ten nadele van de deelnemers gewijzigd.
 • Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij ASN Bank via het klachtenformulier op asnbank.nl. 
 • Aanbieder van deze actie is ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.